Publications for young scientists from Ukraine (Публікації для молодих науковців з України)

January 02, 2018

In 2017, LLC “Business Perspectives” announced the contest for free publications in all its journals for the scientists from Ukraine.

This year we continue the tradition we began concerning such sponsorship. Those scientists who according to the decree of the President of Ukraine No. 458/2017 were granted the awards of the President of Ukraine for young scientists have a chance to publish the materials of their researches without paying Article processing charge.

The publishing house offers to publish the results of the following researches:

 • “Sustainable development of the territories in the mining areas (case of mines of Western Donbas)” (National Mining University) – journal Environmental Еconomics.
 • “Algorithms of integral assessment of the river and liman ecosystems of Ukraine” (Institute of Hydrobiology The National Academy of Sciences of Ukraine, Institute of Marine Biology of the National Academy of Science of Ukraine) – journal Environmental Еconomics.
 • “Ecological and economical imperatives of the development of organic agriculture in Ukraine” (Institute of Agroecology and Environmental Management of the National Academy of Agricultural Sciences of Ukraine; Public enterprise “Research farm “Skvyrske” of Institute of Agroecology and Environmental of National Academy Agricultural Science of Ukraine) – journal Environmental Еconomics.
 • “System of blended learning of future specialists in software engineering” (Institute of Information Technologies and Learning Tools of National Academy of Educational Sciences of Ukraine) – journal Nowadays and Future Jobs.
 • “Youth political radicalism and extremism in Ukraine: reasons for escalation, ideology, mechanisms of diagnostics, prevention and counteraction” (Kyiv National University of Technologies and Design) – journal Geopolitics Under Globalization.
 • “Marketing in mechanisms of state administration” (Interregional Academy of Personnel Management) – journal Innovative Marketing.
 • “Assessment of cost performance of water resources of Ukraine” (Public Institution «Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine) – journal Environmental Еconomics.
 • “Mobile tourist information technologies with recommendative security component” (Bukovina University; Lviv Polytechnic National University) – journal Tourism and Travelling.

This offer means that the article prepared in accordance with the submission guidelines must be submitted to the journal during the first half of 2018.

The article will pass through obligatory peer review. In case the peer review is successful and at the author’s request, the publishing house will provide free translation of the article into English.

We are looking forward to cooperation and wish you success.

У 2017 році ТОВ “Ділові перспективи” оголошувало конкурс на безкоштовні публікації в усіх своїх журналах для науковців з України.

Цього року ми продовжуємо розпочату традицію щодо такої спонсорської підтримки. Нагоду безкоштовно опублікувати матеріали досліджень мають науковці, яким відповідно до Указу Президента України №458/2017 присуджено премії Президента України для молодих вчених за 2017 рік.

Видавництво пропонує опублікувати результати досліджень таким науковцям:

 • “Сталий розвиток територій у зоні видобутку корисних копалин (на прикладі шахт Західного Донбасу)” (ЗАБОЛОТНА Юлія, кандидат технічних наук, доцент; ТИМОШЕНКО Євген, кандидат технічних наук, доцент; ЛОГУНОВА Олександра, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник; ПРОКУДІН Олександр, науковий співробітник – Державний вищий навчальний заклад “Національний гірничий університет”) – журнал Environmental Еconomics.
 • “Алгоритми цілісної оцінки річкових та лиманних екосистем України” (БІЛОУС Олена, кандидат біологічних наук, науковий співробітник Інституту гідробіології НАН України; ІВАНОВА Наталія, провідний інженер Інституту гідробіології НАН України; СОКОЛОВ Євген, кандидат біологічних наук, науковий співробітник державної установи “Інститут морської біології НАН України”; ГУЛЯЄВА Оксана, кандидат географічних наук, провідний фахівець приватного акціонерного товариства “Укргідроенерго”) – журнал Environmental Еconomics.
 • “Еколого-економічні імперативи розвитку органічного сільського господарства в Україні” (ШКУРАТОВ Олексій, доктор економічних наук, заступник директора Інституту агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук України; КИПОРЕНКО Віктор, кандидат економічних наук, завідувач лабораторії Інституту агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук України; ЧУДОВСЬКА Вікторія, кандидат економічних наук, старший науковий співробітник Інституту агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук України; ВДОВИЧЕНКО Андрій, кандидат сільськогосподарських наук, директор державного підприємства “Дослідне господарство “Сквирське” Інституту агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук України) – журнал Environmental Еconomics.
 • “Система комбінованого навчання майбутніх фахівців з програмної інженерії” (СТРЮК Андрій, кандидат педагогічних наук, докторант Інституту інформаційних технологій і засобів навчання Національної академії педагогічних наук України) – журнал Nowadays and Future Jobs.
 • “Молодіжний політичний радикалізм та екстремізм в Україні: причини ескалації, ідеологія, механізми діагностики, запобігання та протидії” (ВАСИЛЬЧУК Євген, доктор політичних наук, доцент Київського національного університету технологій та дизайну) – журнал Geopolitics Under Globalization.
 • “Маркетинг у механізмах державного управління” (РОМАНЕНКО Євген, доктор наук з державного управління, завідувач кафедри приватного акціонерного товариства “Вищий навчальний заклад “Міжрегіональна академія управління персоналом”; ЧАПЛАЙ Ірина, кандидат наук з державного управління, докторант приватного акціонерного товариства “Вищий навчальний заклад “Міжрегіональна академія управління персоналом”) – журнал Innovative Marketing.
 • “Оцінка вартісних характеристик водних ресурсів України” (СУНДУК Анатолій, доктор економічних наук, завідувач відділу державної установи “Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України”; МАНДЗИК Валерій, кандидат економічних наук, старший науковий співробітник державної установи “Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України”) – журнал Environmental Еconomics.
 • “Мобільні туристичні інформаційні технології з рекомендаційною безпековою компонентою” (ВИКЛЮК Ярослав, доктор технічних наук, проректор приватного вищого навчального закладу “Буковинський університет”; САВЧУК Валерія, аспірант Національного університету “Львівська політехніка”) – журнал Tourism and Travelling.

Ця пропозиція означає, що стаття оформлена відповідно до https://businessperspectives.org/about-us-ua), повинна бути подана до журналу протягом першого півріччя 2018 року. Надіслана стаття буде обов'язково прорецензована.

Наголошуємо, що за умови проходження рецензування і за проханням авторів видавництво забезпечить безкоштовний переклад статті англійською мовою.

Сподіваємося на співпрацю і бажаємо успіху.